HCMC AI Challenge 2023 (Group A)

Organized by hcmc_aichallenge - Current server time: April 18, 2024, 10:21 a.m. UTC

Previous

Lượt dự trữ
Sept. 22, 2023, midnight UTC

Current

Lượt dự trữ
Sept. 24, 2023, midnight UTC

End

Competition Ends
Never

Lượt nộp thử nghiệm

Start: Sept. 11, 2023, 1 p.m.

Description: Thời gian: Từ 20h ngày 11/9/2023 đến 19h ngày 16/9/2023 GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt nộp thử nghiệm (Private Leaderboard)

Start: Sept. 16, 2023, noon

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt 1

Start: Sept. 16, 2023, 1 p.m.

Description: Thời gian: Ngày 16/9/2022 từ 20h đến 22h59’ GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt 1 (Private Leaderboard)

Start: Sept. 16, 2023, 4 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt 2

Start: Sept. 18, 2023, 1 p.m.

Description: Thời gian: Ngày 18/9/2023 từ 20h đến 22h59’ GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt 2 (Private Leaderboard)

Start: Sept. 18, 2023, 4 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt 3

Start: Sept. 20, 2023, 1 p.m.

Description: Thời gian: Ngày 20/9/2022 từ 20h đến 22h59’ GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt 3 (Private Leaderboard)

Start: Sept. 20, 2023, 4 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt dự trữ

Start: Sept. 22, 2023, midnight

Lượt dự trữ

Start: Sept. 24, 2023, midnight

Competition Ends

Never

You must be logged in to participate in competitions.

Sign In