HCMC AI Challenge 2023 (Group B)

Organized by hcmc_aichallenge - Current server time: April 18, 2024, 11 a.m. UTC

Previous

Lượt dự trữ
Sept. 22, 2023, midnight UTC

Current

Lượt dự trữ
Sept. 24, 2023, midnight UTC

End

Competition Ends
Never

Lượt nộp thử nghiệm

Start: Sept. 11, 2023, 1 p.m.

Description: Thời gian: Từ 20h ngày 11/9/2023 đến 19h ngày 16/9/2023 GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt nộp thử nghiệm (Private Leaderboard)

Start: Sept. 16, 2023, noon

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt 1

Start: Sept. 16, 2023, 1 p.m.

Description: Thời gian: Ngày 16/9/2022 từ 20h đến 22h59’ GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt 1 (Private Leaderboard)

Start: Sept. 16, 2023, 4 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt 2

Start: Sept. 18, 2023, 1 p.m.

Description: Thời gian: Ngày 18/9/2023 từ 20h đến 22h59’ GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt 2 (Private Leaderboard)

Start: Sept. 18, 2023, 4 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt 3

Start: Sept. 20, 2023, 1 p.m.

Description: Thời gian: Ngày 20/9/2022 từ 20h đến 22h59’ GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt 3 (Private Leaderboard)

Start: Sept. 20, 2023, 4 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt dự trữ

Start: Sept. 22, 2023, midnight

Lượt dự trữ

Start: Sept. 24, 2023, midnight

Competition Ends

Never

You must be logged in to participate in competitions.

Sign In