HCMC AI Challenge 2022

Organized by hcmc_aichallenge - Current server time: May 19, 2024, 10:40 a.m. UTC

Previous

Lượt dự trữ
Nov. 20, 2022, midnight UTC

Current

Lượt dự trữ
Nov. 30, 2022, midnight UTC

End

Competition Ends
Never

Lượt nộp thử nghiệm

Start: Oct. 22, 2022, 1 p.m.

Description: Thời gian: Từ 20h ngày 22/10/2022 đến 19h ngày 25/10/2022 GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt nộp thử nghiệm (Private Leaderboard)

Start: Oct. 25, 2022, 1 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt 1

Start: Oct. 25, 2022, 1 p.m.

Description: Thời gian: Ngày 25/10/2022 từ 20h đến 23h59’ GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt 1 (Private Leaderboard)

Start: Oct. 25, 2022, 5 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt 2

Start: Oct. 28, 2022, 1 p.m.

Description: Thời gian: Ngày 28/10/2022 từ 20h đến 23h59’ GMT+7. Kết quả trên public leaderboard chỉ tính trên 50% đáp án.

Lượt 2 (Private Leaderboard)

Start: Oct. 28, 2022, 5 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt 3

Start: Oct. 31, 2022, 1 p.m.

Description: Thời gian: Ngày 31/10/2022 từ 20h đến 23h59’ GMT+7

Lượt 3 (Private Leaderboard)

Start: Oct. 31, 2022, 5 p.m.

Description: Dành cho BTC. Đội thi không cần phải nộp bài tại lượt này.

Lượt dự trữ

Start: Nov. 20, 2022, midnight

Lượt dự trữ

Start: Nov. 30, 2022, midnight

Competition Ends

Never

You must be logged in to participate in competitions.

Sign In